Welkom op de website van PCB Oudeland

PCB. Oudeland is gelegen in de wijk "Oudeland" in Hoogvliet en valt onder het bestuur van "Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid" (PCBO ).

Algemene doelstellingen

De PCB Oudeland stelt zich met haar onderwijs ten doel haar leerlingen te ontwikkelen in emotioneel, verstandelijk en creatief opzicht. Zij wil leerlingen de noodzakelijke kennis aanbieden en hen sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden laten verwerven. Zij wil in haar school de leerlingen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in een sfeer van onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheidsbesef. Op de PCB Oudeland gaan wij er vanuit dat voor God ieder mens gelijkwaardig is. Onze houding ten opzichte van alle betrokkenen ligt hieraan ten grondslag. In onze opvoeding willen wij het kind helpen zijn weg naar volwassenheid te vinden binnen de door ons gestelde kaders.

Voor het team van de PCB Oudeland geldt dat de mede aan ons toevertrouwde opvoeding van het kind een gebeuren is, waarbij ouders en leerkrachten eenzelfde doel voor ogen hebben. Het onderwijs en de sfeer van de school is een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Maar de uiteindelijke verantwoording ligt bij de ouders, c.q. de verzorgers.
Ouders en leerkrachten moeten het kind gereed maken voor een gewaardeerde plaats in de samenleving. Om dit te bereiken is een nauw samenspel tussen opvoeders en andere instellingen van essentieel belang. Het wordt op prijs gesteld wanneer ouders zelf ook initiatieven nemen met betrekking tot schoolzaken. De school zelf zal alles in het werk stellen om contacten met ouders, verzorgers en andere instellingen aan te gaan.

Samenwerking met Groep Nul ‘De Blokkendoos’.

Door de samenwerking met Groep Nul "De Blokkendoos" bieden wij een ononderbroken leerlijn aan de kinderen van 2 tot 12 jaar. Zowel in de peuterspeelzaal als in de onderbouw van de basisschool wordt gewerkt met de methode "Piramide". In deze methode komen aan de hand van 12 thema's per jaar alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Speciale aandacht is er voor taalontwikkeling. De methode kenmerkt zich verder door een duidelijke structuur en geeft kinderen de mogelijkheid om te leren zelfstandig keuzes te maken. Dit komt tot uiting in het gebruik van dagritmekaarten en het planbord.

De kinderen gaan vijf dagdelen per week naar ‘De Blokkendoos’. Inschrijven voor Groep Nul kan bij de directeur van de basisschool.

Ouderbetrokkenheid.

De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind is erg belangrijk. Wij gaan graag een educatief partnerschap aan met ouders. In onze visie werken ouders en leraren voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Om u daarbij te helpen beschikt de school over een Medewerker Ouderbetrokkenheid. Zij is dagelijks te vinden in de hal van school en zij kan u verder helpen aan informatie.

De komende twee schooljaren werkt de school samen met het CPS om Ouderbetrokkenheid 3.0" vorm te geven

Indien u vragen heeft over school kunt u contact met ons opnemen.

 

Namens het team,

Y. Clee (a.i. directeur)